Νέα


  • PhotoInact - Έναρξη του Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο "Ανάπτυξη και εφαρμογή φωτοκαταλυτικού συστήματος αδρανοποίησης επικίνδυνων ιατρικών υγρών αποβλήτων τοξικού ή/και μολυσματικού χαρακτήρα" μέσω της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

  • Συμμετοχή του εργαστηρίου στο "7ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας", που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 3-5 Απριλίου 2020.

  • Συμμετοχή του εργαστηρίου στο "7th International Conference on Semiconductor Photochemistry, SP7", που πραγματοποιήθηκε στο Milano, Italy στις 11-14 Σεπτεμβρίου 2019.

  • Συμμετοχή του εργαστηρίου στο "6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, EAAOP-6", που πραγματοποιήθηκε στο Portoroz-Portorose, Slovenia στις 26-30 Ιουνίου 2019.

  • Συμμετοχή του εργαστηρίου στο "5th International Conference on Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment Plants, SWAT 5", που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 26-29 Αυγούστου 2018.

  • Special Issue του περιοδικού Processes με τίτλο "Solar Detoxification of Wastewater", σχετικά με τις καινούριες τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων που χρησιμοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης, της διεργασίας photo-Fenton, του βιολογικού καθαρισμού, της απολύμανσης του νερού, της οξείδωσης, της διήθησης κ.λπ., καθώς και με τις πρακτικές εφαρμογές τους. Περισσότερες πληροφορίες στην πρόσκληση και το ενημερωτικό φυλλάδιο.

Τρέχοντα Ερευνητικά Προγράμματα


  • PhotoInact - Ανάπτυξη και εφαρμογή φωτοκαταλυτικού συστήματος αδρανοποίησης επικίνδυνων ιατρικών υγρών αποβλήτων τοξικού ή/και μολυσματικού χαρακτήρα. Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

  • Φωτοκαταλυτική αδρανοποίηση ρύπων και παθογόνων παρουσία καταλυτών βασισμένων σε τροποποιημένο ή εμπλουτισμένο οξείδιο του τιτανίου, καθώς και σε σύνθετα οξείδια τιτανίου/γραφενίου: Ενεργοποίηση καταλυτών παρουσία ορατής/ηλιακής ακτινοβολίας. Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων - ΙΚΥ, 2017-2019.

  • Αξιοποίηση φωτοκαταλυτικών μεθόδων στην απορρύπανση αστικών λυμάτων επιφορτισμένων με ψυχοδραστικά φάρμακα. Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες Αριστείας ΙΚΥ-Siemens, 2016-2017.

  • Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση ενός αντινεοπλασματικού φαρμάκου που περιέχει Pt: αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής δραστικότητας των μορφοποιημένων με Pt καταλυτών που προκύπτουν. Μεταδιδακτορικές Υποτροφίες Αριστείας ΙΚΥ-Siemens, 2016-2017.